Rezervasyon

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yacht Boheme Hotel - Mustafa ARGIN ( “Şirket”)olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması, önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu çerçevede , aşağıda kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı, işleneceği ve üçüncü kişilere aktarılacağı ve KVKK uyarınca veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar açıklanmıştır.

1.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri : Kişisel verilerinizi;şirketimize ait oteller ve diğer fiziki ortamlar ile internet sitesi ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla Şirketimize yapmış olduğunuz sözlü, yazılı ve elektronik bildirimler veya söz konusu ortamlarla yapmış olduğunuz temaslar ya da grup şirketlerimiz ve acente, tur operatörü gibi Şirketimizin hizmet aldığı veya iş ortaklığına giriştiği üçüncü kişiler aracılığıyla yazılı, sözlü veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıda sayılan amaçlar için toplamakta, işlemekte, aktarılmakta ve saklamaktadır.

2.Kişisel Verilerinizinİşlenme Amaçları : Kişisel verileriniz; Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, otellerimizde tekrar konaklamanız durumunda, bilgilerinize hızlıca ulaşılabilmesi, şirketimizin hizmetlerinden ve promosyonlarından haberdar edilmeniz, hizmetlerimizin müşteriye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi , etkin bir müşteri hizmeti sunulması ve soru ve taleplerinizin yanıtlanması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, şirketimizin fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması, özel gün kutlaması, dergi ve benzeri gönderimlerin yapılması, hediye ve promosyon gibi sizler lehine olan işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesive ilgili adli ve idari makamlara bildirilmesi ve sizlerle şirket arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla, şirketimizce işlenebilmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması : Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlarla genel kolluk kuvvetleri ve mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, şirketimizin hakim ortağına , şirketimizin iştiraklerine, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve talep veya başvurunuz üzerine diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz. YACHT BOHEME HOTEL olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

4.Veri Sahibi Olarak Haklarınız : KVKK m:11 uyarınca ,kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde , kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerek bu talebiniziYACHT BOHEME HOTEL- Mustafa ARGIN 1. KaragözlerFevzi Çakmak Cd. No:14 Fethiye / MUĞLA adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya[email protected]e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun , taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz şirketimizce ayrıca duyurulacaktır. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.


INFORMATION ON PROTECTING AND PROCESSING PERSONAL DATA

YACHT BOHEME HOTEL- Mustafa ARGIN (“Company”) processing of personal data obtained in accordance with on Personal Data Law No.6698(“PPDL”) is one of the most critical issues we care about. In this framework, you will be informed about the methods and purposes by which your personal data will be collected, processed, and transferred to third parties by our Company and the rights you have as a data owner under PPDLlaw are explained below.

1.Method of Collecting Your Personal Data and Legal Reasons : We can obtain your personal data through our company’s own and other physical media, internet site and similar electronic media, by verbal written and electronic notifications you have made to ourCompany, or with the communications you have through with such media, with verbal or video recordings and other physical or electronic forms through our group companies and third parties, such as agents, tour operators. Your personal data is collected, processed, transferred and kept for the purposes listed below in context of the conditions stated in PPDL.

2.Processing Purposes of Your Personal Data : Your Personal Data may be processed by our Company for the purpose of fulfillment of our company’s legal obligations , for establishment and execution of contract with you, for confirmation of your identity, for quick access to your information if case you stayed in our hotel again, for informing you about our company’s services and promotions, for customizing and improving our services to our customers, for providing effective customer service for answering your questions and requests to get your opinion on the questionnaires andpolls for ensuring the security of our company’s physical and electronic environments, for special day celebrations, magazines and similar submissions, gifts and promotions and for establishing actions in favor of you, for investigation and prevention of breach of contract and law and for notifying to relevant judicial and administrative authorities and for the purpose of resolving any legal disputes that may arise between you and the Company.

3.Transferring Your Personal Data : Your Personal Data may be transferred to general law enforcement agencies and other authorized indtitutions and organizations authorized to transfer information in accordance with the legislation, to our Company’s dominant partner, to our company’s subsidiaries, to our domestic and international business patners, to our suppliers, sub-contractors and other third parties upon your request or application for the purposes stated above provided that they comply with the requirements stipulated in the PPDL and necessary security measures are taken. YACHT BOHEME HOTEL, we can store your personal data on servers located in Turkey or abroad , or and other electronic media provided that necessary security measures are taken.

4.Your Rights as Data Owner : According to PPDL article 11, you have rights to learn whether your personal data in processed, request your personal data if it has been processed , to learn how your personal data is processed and whether it is being used appropriately for its purpose, knowing the third parties to whom your personal data are transferredin or out of the country , asking to correct your personal data if they are missing our incorrectly processed, requet your personal data to be deleted or destroyed in case the reasons for processingthemend , ask to delete or destroy them, request correction and deletion to be reported to the third party to whom your personal data is transferred, object to emergence of a consequence of analysis of processed data exclusively through automated systems, claim that your personal data has been processed in violation of the law and that you have been harmed.

If you do not wish to use any of the above rights, you will be able to pass on this request with sufficientinformation and explanation of your identity and your right to use it via personal application to YACHT BOHEME HOTEL- Mustafa ARGIN 1. Karagözler Fevzi Çakmak Cd. No:14 Fethiye/MUĞLA or through o notary, or to [email protected] with secure electronic signature. In the event that Board of Protection of Personal Data decides to transmit the request through methods other than those specified, Company will be notified separately in which forms you may transmit your applications. As a rule, your requests will be fullfilled free of charge, but if answering your request requires additional costs, fees may be charged for the amounts set forth in the applicable legislation.